Algemene Voorwaarden

Art.1-Algemeen 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Elena Thuiszorg en een client waarop Elena Thuiszorg deze voorwaarden van toepassing heeft verlkaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Art.2-Inspanningen Elena Thuiszorg

Elena Thuiszorg zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Elena Thuiszorg zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de client inlichten over financiele consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Art.3-Afspraken 

De client moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Elena Thuiszorg melden.

Indien de client deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Elena Thuiszorg het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de client berekenen.

Indien de client meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Elena Thuiszorg de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Elena Thuiszorg moet verhindering voor een afspraak zo spoed mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de client melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Art. 4 -Betaling

Elena Thuiszorg vermeld alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk.

De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn  geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De client dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

Art.5-Persoonsgegevens & privacy

De client voorziet Elena Thuiszorg voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Elena Thuiszorg aangeeft dat deze noodzakkelijk zijn of waarvan de client redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakkelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Elena Thuiszorg neemt de persoonlijke gegevens van de client op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart.

Elena Thuiszorg behandeld de vertrouwelijke gegevens van de client volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Elena Thuiszorg zal gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de client.

Art.6-Geheimhouding

Elena Thuiszorg is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de client heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de client is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wetelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Elena Thuiszorg verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Art.7-Aansprakelijkheid

Elena Thuiszorg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Elena Thuiszorg is uitgegaan van door de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdbesteding.

Elena Thuiszorg is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendomen die de client heeft meegenomen naar de praktijk.

Art.8-Garantie

Elena Thuiszorg geeft de client 1 week( 7 dagen) garantie op bde verrichte behandeling en 1 week (7 dagen) op de producten.

Deze garantie vervalt indien:

-De client heeft de nagel laten onderhouden door een andere pedicure/voetverzorger.

-De client andere producten dan de door Elena Thuiszorg geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de voeten.

-De client de adviezen voor thuisverzorging van de voeten/nagels niet heeft opgevolgd.

-De client het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 3 werkdagen heeft opgevolgd.

-De client de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Art.9-Beschadiging en diefstal

Elena Thuiszorg heeft het recht van de client een schadevergoeding te eisen indien de client meubilair, apparatuur of producten beschadigd. Elena Thuiszorg meldt diefstal altijd bij de politie.

Art.10-Klachten

Indien een client een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze, zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Elena Thuiszorg.

Elena Thuiszorg moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat anwoord geven.

Indien een klacht gegrond is, zal Elena Thuiszorg de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de client aantoonbaar zinloos is geworden en de client dit schriftelijk kenbaar maakt.

Art.11-Recht

OP elke overeenkomst tussen Elena Thuiszorg en de client is Nederlands recht van toepassing.

In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het  tot standkomen van de overeenkomst.

ProVoet

ProVoet is de brancheorganisatie van de pedicures in Nederland